Przejdź do treści
2
3
k
Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://sprogi.podegrodzie.pl/.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-10-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Udogodnienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych
 • wybór kilku różnych wiariantów filtrów nasycena barw
 • ustawienia tekstu: odstęp między wierszami, między paragrafami, między literami, między słowami
 • wybór wyrównania tekstu - do lewej, do środka, do prawej
 • dodatkowa możliwość zmiany czytelności tekstu - wybór fontu czytelnego oraz dysleksyjnego
 • dodatkowe funkcje pomocnicze: linia pomocnicza, maska pomocnicza, wirtualna klawiatura, ukrycie obrazów, wyłączenie animacji, duży kursor czarny, duży kursor biały
 • mapa strony

 

Wyłączenia:

 • publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-22

Data aktualizacji deklaracji: 2022-02-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Stanisław Krzyżak

E-mail osoby kontaktowej: szkolarogibch@tlen.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: (18) 445-92-02

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia (oba ze stopniami - dostępny schodołaz)
 • Sale lekcyjne znajdują się na parterze oraz piętrze.
 • W budynku jest schodołaz.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze oraz na piętrze.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla (wyjątek stanowi tablica informacyjna dotycząca projektu Super Szkoły w Gminie Podegrodzie) ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

63693