Zarządzenie nr 4/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Rogach

z dnia 24 marca 2020 roku

w sprawie nauczania na odległość

 

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemuoświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

zarządza się co następuje:

§1.

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku do prowadzenia nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z tym, że:

1)      nauczyciele mogą korzystać ze sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole;

2)      nauczyciele mogą wypożyczyć sprzęt elektroniczny na rzecz pracy w domu;

3)      nauczyciele mogą korzystać z własnego sprzętu.

§2.

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do realizacji podstawy programowej i programów nauczania z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, dysku Google oraz innych metod i narzędzi:

1)      dopuszczalna jest weryfikacja i modyfikacja programów nauczania tak, by dostosować ich do kształcenia na odległość;

2)      dobór narzędzi powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń/ komputer, telewizor, telefon/, ich dostępność oraz sytuację rodzinną w domach;

3)      nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, Zintegrowaną Platformę Edukacyjną, Centralną Komisję Egzaminacyjną, inne  sprawdzone platformy edukacyjne, telewizyjnych programów edukacyjnych itp.

§3.

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej możliwe jest ocenianie i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół, z tym że konieczna jest:

1)      modyfikacja zasad oceniania wewnątrzszkolnego i przekazanie uczniom i rodzicom, które aktywności ucznia podlegać będą ocenie;

2)      informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;

3)      zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwości konsultacji oraz przekazanie informacji o formie i terminach w/w konsultacji

§4.

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli   do poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

§5.

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich pracowników pedagogicznych do dokumentowania pracy poprzez wpis tematów w dziennikach elektronicznych:

1)      nauczyciele mogą dodatkowo dokumentować swoją pracę w innych formach.

§6.

Dyrektor Szkoły prosi o pracę na odległość z uwzględnieniem potrzeby pomocy merytorycznej i technicznej innym uczącym, uczniom i rodzicom.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Dyrektor Szkoły

Stanisław Krzyżak

Do wiadomości - wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły.

Z zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora  Szkoły z dnia 24 marca 2020 roku pracownicy zapoznani zostali  w dniu 24 marca 2020 r. drogą elektroniczną .