Miejscowość Rogi znajduje się  w dolinie rzeki Słomka, w Kotlinie Sądeckiej, na wysokości od 350 do 550 m n.p.m. Graniczy z Olszaną, Naszacowicami, Juraszową, Podegrodziem, Mokrą Wsią oraz Owieczką. Zajmuje 2,51 km² (3,9% powierzchni gminy). Pierwsze wzmianki o powstaniu wsi pochodzą z 1431 r. Nazwa  miejscowości Rogi pochodzi od nazwiska starego szlacheckiego rodu Rogów, w przeszłości właścicieli wsi. Jan Długosz w "Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis" zapisuje nazwę wsi na dwa sposoby: Rogi i Rogy. W dokumentach z 1431 r. pojawia się Petro de Rogy, który był przedstawicielem tej rodziny, tak samo jak Sebastiansvs de Rogi – fundator obrazu w Kaplicy św. Anny w Podegrodziu. Jednak mieszkańcy nazwę wsi tłumaczą legendą: "Dawniej na tych terenach mieszkały plemiona hodujące barany. Pewnego dnia jeden baran uciekł do sąsiedniej wsi. Rogowianie chwycili barana za rogi, mieszkańcy sąsiedniej wsi za tułów i tak barana ciągnęli, aż urwali mu rogi. Stąd powstała nazwa Rogi, a sąsiednią wieś nazwano Owieczką."  W dni pogodne ze wzgórza  można obserwować i zachwycać się pięknym widokiem błyszczących w dali szczytów Tatr, jak również podziwiać łańcuchy górskie Beskidu Wyspowego.

Historię Szkoły Podstawowej w Rogach można odtworzyć na podstawie arkuszy ocen uczniów, a sięga roku 1926. Początkowo nauka odbywała się w budynku p. Stanisława Maciuszka  zamieszkałego w Rogach 5. Do II wojny światowej funkcjonowała tylko szkoła czteroklasowa, dopiero po wyzwoleniu zmieniono stopień organizacyjny szkoły.

 

W tym budynku uczyły się dzieci w latach 1926-1945

Oddzielny – lecz pełen dramatów – rozdział w dziejach tej miejscowości stanowi historia lat walki z hitlerowskim okupantem. Rogi były bowiem jedną z tych wiosek Sądecczyzny, które nie bez słuszności określano mianem ,,partyzanckiej stolicy’’. Tu koncentrowała się działalność partyzanckich oddziałów Batalionów Chłopskich. Tu ,,BCh-owcy’’ zorganizowali niemal idealny punkt konspiracyjnego szkolnictwa.

Po II wojnie światowej na szkołę przeznaczono pomieszczenia dworu rodziny Reklewskich.

Naukę w „ Dworze” pobierały dzieci w latach 1945-1972. W latach 1945- 1949  kształciła ona w zakresie sześciu klas, a po 1949 roku w zakresie siedmiu klas. Ze względu na wprowadzone zmiany w systemie oświaty i wychowania na podstawie Tymczasowego Orzeczenia  Prezydium Powiatowej Rady  Narodowej w Nowy Sączu z dnia 16 XI 1962 r. w roku szkolnym 1966/67 cykl kształcenia uczniów w szkole podstawowej został wydłużony  do VIII klasy z 6 nauczycielami.

 

Opis budynku  podworskiego, w którym mieściła się szkoła w Rogach

Powierzchnia całego budynku podworskiego wynosi 210 m2.

Budynek podworski wybudowany jest  z cegły, kamienia i drewna. Część budynku, w której znajduje się szkoła wybudowana jest z drewna. Druga część budynku wybudowana jest z kamienia, cegły i drewna. Budynek kryty jest dachówką wypalaną. Zawiera osiem  pomieszczeń i dwa korytarze. Pomieszczenia przeznaczone dla użytku szkoły: 4 izby lekcyjne o powierzchni  86,5 m2, 1 korytarz o pow. 22 m2, 1 ganek o pow. 4m x 4m = 16m2. Ponadto 4 pomieszczenia niezajmowane przez szkołę i korytarz.

  1. Kuchnia o pow. 32 m2 (7.50 x 4.80)
  2. Pokój o pow. 19,20 m2
  3. Kuchnia o pow. 16 m2
  4. Pokój o pow. 12 m2
  5. Korytarz o pow. 11 m2

Na fotografii dwór rodziny Reklewskich. W latach 1945-1973 budynek Szkoły Podstawowej w Rogach


Od 1966 roku rozpoczęto starania zmierzające w kierunku budowy nowego budynku szkolnego i mieszkań  dla nauczycieli. W tym celu, z inicjatywy ówczesnego kierownika szkoły p. Jana Platy i grona nauczycielskiego, powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego prezesem został Władysław Potoniec z Rogów. Jednak dopiero w 1969 roku podjęto decyzję o budowie nowej szkoły.  Prace prowadzone były przy ogromnym zaangażowaniu  kierownika szkoły p. Jana Platy oraz mieszkańców wsi.

W  Rogach niemal po trzydziestu latach od wyzwolenia ,,Dzień Nauczyciela’’ 1973 roku obchodzono w sposób szczególne radosny, a powodem ku temu było przekazanie do użytku wspaniałego budynku szkoły. Obiekt, który zrealizowało bezusterkowo Nowosądeckie Przedsiębiorstwo Budowlane kosztem ponad  5 mln ówczesnych  złotych jest najlepszym pomnikiem jaki można było wznieść ludziom ryzykującym swe życie w walce z niemieckim okupantem. Pomnikiem tym cenniejszym, że będzie on służył na wsze czasy dzieciom i młodzieży z Rogów i okolicznych miejscowości.

Dnia 14.10.1973 r. szkole nadano imię ,,Batalionów Chłopskich’’.

Uroczystość nadania imienia szkole

Zdjęcia archiwalne

Przełomowym rokiem okazał się rok 1998/99. Rada Gminy w Podegrodziu przekształciła z dniem 1 września 1999 roku Szkołę Podstawową im. Batalionów Chłopskich w  Rogach o strukturze organizacyjnej klas I-VIII w sześcioletnią Szkołę Podstawową o strukturze klas I-VI. Przy szkole, od wczesnych lat osiemdziesiątych, funkcjonuje oddział przedszkolny, w którym dzieci  przygotowują się do podjęcia systematycznej nauki w klasie I.

 

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Rogach

Ze źródeł historycznych pisanych wiadomo, że wcześniej szkołą kierowali:

- p. Maria Baryczówna od 1.09.1926 r. do 31.08.1939 r.

- p. Maria Maciuszkówna od 1.09.1940 r. do 31.08.1943 r.

- p. Kazimierz Węglarski od 1.09.1943 r. do 31.08.1946 r.

- p. Janina Mazurek od 1.09.1946 r. do 31.08.1959 r.

- p. Maria Turek od 1.09.1959 r. do 31.08.1962r

- p. Bronisława Golonka od 1.09.1969 r. do 31.08.1970 r.

- p. Jan Plata od 1.09.1961 r.  do 31.08.1991 r.

- p. mgr Maria Zygmunt od 1.09.1993 r. do 31.08.1994 r.

- p. mgr Elżbieta Krzyżak od 1.09.1991 r. do 31.08.1999 r.

Od 1.09.1999 r. dyrektorem szkoły jest p. mgr Stanisław Krzyżak.

Cechą charakterystyczną nauczycieli rogowskich jest to, że  zawsze służyli szkole sercem, umysłem i własną pracą. W niełatwych czasach  okresu okupacji niemieckiej i stalinizmu nauczyciele robili wszystko, by zapewnić uczniom potrzebę bezpieczeństwa, wszechstronnie rozwijali ich osobowość, a także kształcili i wychowywali w duchu umiłowania Ojczyzny i Narodu.

Podejmując różnorodne działania, wymienieni kierownicy i dyrektorzy, bogacili bazę szkolną. Ponadto z ogromnym zaangażowaniem wprowadzali młodych nauczycieli w tajniki zawodu nauczycielskiego, natomiast szkołę i miejscowość w nowoczesność. Nieustannie poszukiwali nowatorskich rozwiązań metodycznych, wychowawczych i organizatorskich, tworząc nową jakość szkoły w zakresie nauczania, wychowania  i opieki.

Historię szkoły tworzyli także pracownicy obsługi: długoletni woźny p. Stanisław Potoniec, jego żona Stefania Potoniec, p. Tekla Klag. Obecnie pracownikami obsługi są: p. Anna Janik i p. Zofia Klag.

Do chwili obecnej, tj. do roku 2013, szkoła podstawowa funkcjonuje jako sześcioletnia z oddziałem przedszkolnym. Dyrektorem jest mgr Stanisław Krzyżak. Aktualnie w szkole uczy się 67 uczniów, z którymi zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzi 9 bardzo dobrze przygotowanych merytorycznie i metodycznie nauczycieli: mgr inż. Janina Buczek, ks. mgr Piotr Kruczyński, mgr Elżbieta Krzyżak, mgr Katarzyna Laciuga-Orzeł, mgr Tomasz Mazur, mgr Helena Olszak, mgr Jolanta Plata, mgr Edyta Poparda, mgr Teresa Zielonka. Kompetencje pedagogiczno – wychowawcze nauczycieli, inicjatywa i zaangażowanie uczących przyczyniają się do tego, że w szkole oprócz zajęć lekcyjnych, uczniowie korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych kierowanej do ucznia zdolnego i przejawiającego trudności w nauce. Uczniowie mają do swojej dyspozycji dobrze urządzoną i wyposażoną szkołę, w której działa SU, koło polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, SKO.

Aby uatrakcyjnić proces nauczania, podnosić jakość kształcenia i wychowania uczniów, zespoły nauczycieli opracowują i wdrażają projekty edukacyjno – wychowawcze, których celem jest wspomaganie rozwoju osobowości uczniów, poszerzanie wiedzy, rozwijanie przydatnych w życiu umiejętności oraz kształcenie nawyków.

Mocną stroną  szkoły była i jest od dziesiątków lat bardzo dobra współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym: Strażą Pożarną, a zwłaszcza  z rodzicami, którzy włączają się do organizacji uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza imprez. Są to: pasowanie na ucznia klasy I, Dzień Nauczyciela, mikołajki, szkolna wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, pożegnanie szóstoklasistów. Ponadto z inicjatywy rodziców odbywają się zabawy andrzejkowe, choinkowe i festyny rodzinne, które przyczyniają się do wytwarzania mocnych więzi i ubogacają życie szkolne. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspiera działalność dydaktyczno – wychowawczą szkoły w zakresie kształtowania postaw patriotycznych i obywatelskich.

Karty historii szkoły zapisywali także jej uczniowie, dzisiaj absolwenci, którzy pracując w różnych częściach Polski i poza jej granicami, przy różnych okazjach pamiętają  o szkole.

Od początku powstania szkoła dobrze spełnia swoje zadanie i nigdy nie zawiesiła swojej działalności. Na przestrzeni lat uczniowie szkoły byli i są laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych, artystycznych, sportowych. Osiągają dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych, dostają się do wybranych przez siebie szkół średnich, kontynuują naukę na wyższych uczelniach. Jest to niewątpliwie zasługa uczących tutaj nauczycieli w przeszłości i obecnie; jednakże powodem dobrych osiągnięć w nauczaniu i wychowaniu jest także to, że proces dydaktyczno – wychowawczy oparty został na niepodważalnych wartościach, jakimi są Bóg, Ojczyzna, prawda, szacunek, miłość.

Należy podkreślić to, że w Rogach szkoła jest jedyną instytucją społeczną. Nie ma w  Rogach nawet sklepu. Wszystkim mieszkańcom leży na sercu dobro szkoły.

8 kwietnia 2013 r. rozpoczęły się prace remontowe naszej szkoły. Zmieniono konstrukcję dachu, wykonano docieplenie oraz nową elewację. Odbiór bezusterkowy nastąpił 25 lipca 2013 r.. Koszt remontu wyniósł 266910 złotych.

17 października 2015 roku  nastąpiło Nadanie Sztandaru  Szkole Podstawowej w Rogach.